ประวัติ

ชื่อ
นายบุญร่วม ทิพพศรี
ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
หน่วยงานสุดท้ายที่สังกัด
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานภาพการสมรส
สมรสกับนางสุขจิต ทิพพศรี มีบุตรและธิดา 2 คน

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2511 ปริญญาตรี
พธ.บ. (พุทธศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2516 ปริญญาโท
M.Ed. (การบริหารการศึกษา) M.S.U. of BARODA, INDIA.
อื่นๆ พ.ศ. 2507
เปรียญธรรม 7 ประโยค กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2510
พ.ม. กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2519
ประกาศนียบัตร "การพูด" สมาคมพัฒนาการพูดแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2545
ประกาศนียบัตร "การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ" มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2547
ประกาศนียบัตร "เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์ที่ดี" บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. 2548
ประกาศนียบัตร "การวิจัย การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาแห่งประเทศไทย" คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศเกียรติคุณ

พ.ศ. 2524
อาจารย์ดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตบางแสน
พ.ศ. 2527
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร “วิชาศาสนาและปรัชญา ระดับปริญญาโท” ภาควิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553
- ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร “วิชาการสอนภาษาไทย ระดับปริญญาโท” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554