-วันที่ 23  ก.ค. 2558 เป็นวิทยากร ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพปรัชญารักกับปัญหาแม่วัยรุ่น" ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
..................................................................................................
-ปีการศึกษา 2558 ได้รับเชิญเป็นผู้เชียวชาญ ประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) นิสิตประริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการปัองกันความเสี่ยงในการมีเพศสัมพันของวัยรุ่นชายกับเพือนหญิง"
..................................................................................................

(New !) วันที่ 21 มค. 59 เป็นวิทยากรเสวนาร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและรองผู้ว่าฯ เรื่องทิศทางการจัดการศึกษาภาคบังคับ จ.ระยอง เขต 2 ในอาเซียนให้กับผู้บริหารโรงเรียน 88 โรง และผู้สังเกตุการณ์เป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมสตาร์จังหวัดระยอง
..................................................................................................
- (New !)วันที่14 มค. 59 เป็นวิทยากร เรืองการพัฒนาจิต เพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน ให้กัลบนิสิต ปวส. โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

..................................................................................................