- 29 พฤษภาคม 2558 เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตวิชาเอกไทยศึกษา (นิสิตประเทศจีน) เรื่อง "ทรรศนะนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่มีต่อการแสดงโชว์ของสาวประเภทสองเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี" ที่ห้องประชุมคณะมนุษย์-สังคม มหาวิทยาลัยบูรพา
.................................................................................................. 
- พฤษภาคม 2557-58 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ และเป็นกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ นิสิตวิชาเอกไทยศีกษา เรื่อง "อิทธิพลวรรณกรรมคำสอนช่วงสุนทรภู่ ที่ส่งผลต่อสังคมไทย" ที่ห้องประชุม คณะมนุษย์-สังคม มหาวิทยาลัยบูรพา
.................................................................................................. 
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เป็นวิทยากรโครงการคืนคนดีสู่สังคมเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาศให้กับนักโทษชายเรือนจำจ.ชลบุรี
..................................................................................................
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เป็นวิทยากรให้ครูอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ อ.แกลง จ.ระยอง วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
..................................................................................................
- อังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ "สาขาไทยศึกษา" หัวข้อ "วรรณกรรมคำสอนสุนทรภู่ ที่ส่งผลต่อวิธีชีวิตในสังคมไทย" ที่ห้องประชุม Q.S. 209
..................................................................................................
- พฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เป็นวิทยากรบรรยายโครงการ "คืนคนดีสู่สังคม" หัวข้อ "การสร้างแรงจูงใจ, การสร้างความเชื่อถือมั่นให้กับตนเอง และการคิดในทางบวก" ให้กับ นช. เรือนจำจังหวัดชลบุรี ที่ห้องประชุมของเรือนจำ
..................................................................................................

- ศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2556 ได้รับเชิญเป็นวิทยากร "การวิภากย์ตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แบบบูรณาการพหุปัญญา ตามแนวคิดปรัชญาตะวันออก ที่อาคารมหิตลาธิเบศร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บรูพา
..................................................................................................
- วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 เป็นกรรมการตัดสิน "การประกวดการเขียนเรื่องเล่า" หัวข้อองค์การที่น่าไว้วางใจ (High Reliability Organization) ของบุคลากรคณะแพทย์ศาสตร์ และบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์
..................................................................................................
- วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556 เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง "สาธรณสุขกับผู้นำการเปลี่ยนแปลง, ศิลปะการพูดและการพูดเพื่อความสำเร็จ,การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคมการสร้างแรงจูงใจ การสร้างความสำเร็จให้กับชีวิต และการคิดในทางบวก" ให้กับคณาจารย์ นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์จำนาน 220 คน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ห้องประชุม 117 อาคารมหิตลาธิเบศร
..................................................................................................
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "1. เทคนิคการเขียนเรื่องเล่า 2. เทคนิคการเขียนบทความที่ดี 3. การเขียนผลงานทางวิชาการ" ให้กับแพทย์ ทันตแพทย์ บุคลากรคณะแพทย์ศาสตร์ และบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา , คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
..................................................................................................
- วันที่ 25 มกราคม 2556 เป็นผู้ร่วมอภิปรายในการสัมมนา หัวข้อ " 1. ปัญหาแม่วัยรุ่น - จิตสำนึกชายนั้นสำคัญไฉน 2. จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว" ให้กับนิสิตปริญญาเอก 8 คน ที่ห้องประชุมอาคารมหิตลาธิเบศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา
..................................................................................................
- วันที่ 9 มกราคม 2556 เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "เทคนิคการสื่อสารในยุคไอที" ให้กับนิสิตวิชาเอกไอที , คอมพิวเตอร์ ที่อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา
..................................................................................................