- วันที่ 31 สิงหาคม 2555 บรรยายเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการสื่อสารต่อสาธารณชน" โดยแพทยสภา แห่งประเทศไทยเป็นผู้เชิญบรรยายให้กับแพทย์ และพยาบาลทั่วประเทศไทย ณ. ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
..................................................................................................
- วันที่ 29 กันยายน 2555 บรรยายเรื่อง "เทคนิคการสอนงาน และเทคนิคการสั่งงาน" ให้กับนิสิตวิชาเอกเทคโนโลยี บัญชี วิศวกร ณ ตึก QS1 ห้อง 301
..................................................................................................
- วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 บรรยายเรื่อง "การพูดเพื่อความสำเร็จ และการพูดให้ได้ดังใจคิด เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำ" ให้กับนิสิตวิชาเทคโนโลยี วิศวกร และโลจิสติกส์ ณ ตึก QS1 ห้อง 201
..................................................................................................
- วันที่ 1 มิถุนายน 2555 บรรยายเรื่อง "เทคนิคการสอนของครู เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" ให้กับคณาจารย์วทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ จ.ชลบุรี ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
..................................................................................................
- วันที่ 26 มีนาคม 2555 บรรยายเรื่อง "เทคนิคการสื่อสาร และความเป็นเลิศในการให้บริการ เพื่อกลุ่มประชาคมอาเซียน" ให้กับคณาจารย์ และพนักงาน ร.ร.สาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม ร.ร.สาธิตพิบูลบำเพ็ญ
..................................................................................................
- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นวิทยากร หัวข้อ "ผู้นำ...สร้างได้" ให้กับนิสิตเอกจิตวิทยา ณ ห้อง 600 ตึก ศ.กรนเสรี มาลยาภรณ์ คณะมนุษย-สังคม ม.บูรพา
..................................................................................................
- วันที่ 25-26 มกราคม 2555 เป็นวิทยากร หัวข้อ "การสร้างจิตสาธารณะ,การสร้างวินัยในตนเอง,การแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน,การจัดการกิจกรรมเพื่อให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วม"ให้กับนายตำรวจชุมชนสัมพันธ์ใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 ชลบุรี ..................................................................................................
- วันที่ 19-20 สิงหาคม 2554 ได้รับเชิญจากฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.สมุทรปราการ บรรยายเรื่อง "การท่องเที่ยวกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี, การบริหาร-การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, มัคคุเทศก์...เพื่อนผู้นำทางที่ดี" ให้กับบุคลากรการท่องเที่ยวเมืองโบราณ, ฟาร์มจระเข้, พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ, มูลนิธิธรรมกตัญญู ฯลฯ ณ ห้องประชุมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ 
..................................................................................................
- วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2554 ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินประกวดการเขียน"เรื่องเล่าชาว HSC" ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ... ..................................................................................................
- วันที่ 4-5 เมษายน 2554 บรรยายเรื่อง "การคิดในทางบวก, การสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง ฯ" ให้กับ "โครงการคืนคนดีสู่สังคม" ณ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดชลบุรี 
..................................................................................................
- วันที่ 23-24 มีนาคม 2554 บรรยายเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน, การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์, ตำรวจที่ดีที่ประชาชนรัก ฯ" ให้กับตำรวจชุมชนสัมพันธ์จาก 8 จังหวัดภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมโรงเรียนตำรวจภูธรภาค 2 จังหวัดชลบุรี 
..................................................................................................
- วันที่ 4 มกราคม 2554 บรรยายเรื่อง "เทคโนโลยีทางการศึกษา, การฝึกอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม, เทคนิคการบรรยายการถ่ายทอด, บทบาทและหน้าที่วิทยากร และการพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด" ให้กับนิสิตปีที่ 3-4 จำนวน 420 คน ณ ตึก QS1 ห้อง 201, 305, 505 
..................................................................................................