- วันที่ 12 ก.ย. 2551 ถวายความรู้เรื่อง "การเขียนหนังสือราชการ งานสารบรรณ และการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์" ให้กับพระนิสิตมหาวิทยาลัย ม.จ.ร. วิทยาเขต ตะพานหิน จ.พิจิตร
..................................................................................................
- วันที่ 8 ก.ย. 2551 บรรยายเรื่อง "สั่งอย่างไร ให้ได้ทั้งใจและงาน" ให้กับหัวหน้างานสวนนงนุช ที่ห้องประชุมสวนนงนุช เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
..................................................................................................
- วันที่ 2 ก.ย. 2551 บรรยายเรื่อง "การพูดเพื่อความสำเร็จเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำ และการพูดให้ได้ดังใจคิด" ให้กับหัวหน้างานสวนนงนุช ที่ห้องประชุมสวนนงนุช เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
..................................................................................................
- วันที่ 20 ส.ค. 2551 บรรยายเรื่อง "ศิลปะการพูด และการเจรจาต่อรอง" ให้กับหัวหน้างาน "สวนนงนุช" ที่ห้องประชุมสวนนงนุช เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
..................................................................................................
- วันที่ 15 ส.ค. 2551 บรรยายเรื่อง "การสั่งงานและการสอนงาน" ให้กับนิสิตปีที่ 4 วิชาเทคโนโลยีการศึกษา ที่ห้องประชุม 201 อาหาร Q.S.1 คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา
..................................................................................................
- วันที่ 12 ส.ค. 2551 บรรยายเรื่อง "การพูดสำหรับผู้บริหาร" ให้กับหัวหน้างาน "สวนนงนุช" ที่ห้องประชุมสวนนงนุช เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
..................................................................................................
- วันที่ 5 ก.ค. 2551 บรรยายเรื่อง "เทคนิคการใช้ภาษาในทางบวก และศิลปะการพูด" ให้กับพนักงานเทศกิจ สำนักเทศกิจ กทม. จำนวน 230 คน ที่ห้องประชุม โรงเรียนตำรวจภูธรภาค 2 อ.เมือง จ.ชลบุรี
..................................................................................................
- วันที่ 2 ก.ค. 2551 บรรยายเรื่อง "คุณธรรมและจริยธรรมกับการอยู่ร่วมกันในสถาบัน" ให้กับนิสิตวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา จำนวน 350 คน ที่ห้องประชุม 201 อาคารเรียนรวม 1 ม.บูรพา จ.ชลบุรี

- วันที่ 20 มิ.ย. 2551 บรรยายเรื่อง "ความเป็นเลิศในการให้บริการ" ให้กับ พนักงานเทศกิจสำนักเทศกิจ กทม. ที่ห้องประชุมโรงเรียนตำรวจภูธรภาค 2 อ.เมือง จ.ชลบุรี
..................................................................................................
- วันที่ 19 มิ.ย. 2551 บรรยายเรื่อง "การเจรจาต่อรอง" ให้กับ พนักงานเทศกิจสำนักเทศกิจ กทม. ที่ห้องประชุมโรงเรียนตำรวจภูธรภาค 2 อ.เมือง จ.ชลบุรี
..................................................................................................
- วันที่ 10 มิ.ย. 2551 บรรยายเรื่อง "การสือสารเพื่อการพัฒนา และการประชาสัมพันธ์ " ให้กับ พนักงานเทศกิจสำนักเทศกิจ กทม. ที่ห้องประชุมโรงเรียนตำรวจภูธรภาค 2 อ.เมือง จ.ชลบุรี
..................................................................................................
- วันที่ 2 มิ.ย. 2551 บรรยายเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ" ให้กับพนักงานเทศกิจสำนักเทศกิจ กทม. ที่ห้องประชุมโรงเรียนตำรวจภูธรภาค 2 อ.เมือง จ.ชลบุรี
..................................................................................................
- วันที่ 27 พ.ค. 2551 บรรยายเรื่อง "การพัฒนาองค์การ บทบาทและหน้าที่ของวิทยากร" ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อ.อ่างทอง จ.ชลบุรี ที่ห้องประชุม อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
..................................................................................................

- วันที่ 17-18 พ.ค. 2551 บรรยายเรื่อง "การเขียนหนังสือราชการงานสารบรรณ และการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์" ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ที่ห้องประชุมตึกกลางน้ำ คณะศึกษาศาสตร์
..................................................................................................
- วันที่ 16 มี.ค. 2551 บรรยายเรื่อง "คุณธรรมและจริยธรรมกับการอยู่ร่วมกันในสถาบัน" ให้กับนิสิตใหม่วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ที่ห้องประชุม 201 อาคารเรียนรวม 1
..................................................................................................
- วันที่ 25-26 ก.พ. 2551 บรรยายเรื่อง "การท่องเที่ยวกับการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี, การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, เทคนิคการให้บริการที่ดี และมัคคุเทศก์---เพื่อนร่วมทาง" ให้กับบุคลากรและชาวระยอง ที่ห้องประชุมเทศบาลประแสร์ อ.แกลง จ.ชลบุรี
..................................................................................................
- วันที่ 20 ก.พ. 2551 บรรยายเรื่อง "เทคนิคการเป็นพิธีกรและเทคนิคการนำเสนอ" ให้กับบุคลากรและพนักงานเทศบาลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ที่ห้องประชุมเทศบาลบางพระ
..................................................................................................
- วันที่ 16 ก.พ. 2551 บรรยายเรื่อง "การสั่งงาน และการสอนงาน" ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ที่ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี
..................................................................................................
- วันที่ 14 ก.พ. 2551 บรรยายเรื่อง "ความเป็นเลิศในการให้บริการ และเทคนิคการให้บริการที่ดี" ให้กับบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ โรงพยาบาลอ่าวอุดม จ.ชลบุรี ที่ห้องประชุมส่วนนงนุช เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
..................................................................................................
- วันที่ 1 ก.พ. 2551 บรรยายเรื่อง "การพัฒนาพฤติการรมบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ" ให้กับบุคลากรผ่ายปฏิบัติการ โรงพยาบาลอ่าวอุดม จ.ชลบุรี ที่ห้องประชุมสวนนงนุช เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
..................................................................................................
- วันที่ 24 ม.ค. 2551 บรรยายเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพ และงานพิธีการต่างๆ" ให้กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่โรงแรมซิกมาร์ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
..................................................................................................
- วันที่ 24 ม.ค. 2551 บรรยายเรื่อง "ความพึงพอใจพฤติกรรมการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ" ให้กับพยาบาล เภสัชการ บุคลากรผู้ปฏิบัติการของโรงพยาบาลอ่าวอุดม จ.ชลบุรี ที่ห้องประชุมสวนนงนุช เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
..................................................................................................
- วันที่ 23 ม.ค. 2551 บรรยายเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพ และงานพิธีการต่างๆ" ให้กับรองประธานสภาเทศบาล ที่โรงแรมซิกมาร์ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
..................................................................................................

- วันที่ 24 ส.ค. 2550 บรรยายเรื่อง "ทำงานอย่างไรจึงจะมีความสุข" ให้กับพนักงานบริษัท ซี ที เอส ที่โรงแรมซิลเวอร์ บีช สวนสน จ.ระยอง
.................................................................................................
- วันที่ 22 ส.ค. 2550 บรรยายเรื่อง "ศิลปะการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์" ให้กับพนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง ที่โรงแรมนวแทรเวล ลอร์ด อ.เมือง จ.จันทบุรี
...................................................................................................
- วันที่ 11 ส.ค. 2550 บรรยายเรื่อง "ผู้บริหารมืออาชีพ" ให้กับนิสิตปริญญาโท วิชาเอการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการนครสวรรค์ ที่โรงเรียนนวมินทร์ มัชฌิม จ.นครสวรรค์
..................................................................................................
- วันที่ 3 ส.ค. 2550 บรรยายเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มคุณค่าในการให้บริการ" ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี ที่วิทยาลัยพยาบาลฯ จ.ชลบุรี
..................................................................................................