- วันที่ 26-27 สิงหาคม 2553 บรรยายเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเป็นผู้บริหารมืออาชีพ, การพูดให้ได้ดังใจคิด, การพูดเพื่อความสำเร็จเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำกับการบริหารด้วยระบบศรัทธาและจรรยาบรรณ, การจัดงานพิธีการและการปฎิบัติหน้าที่โฆษกและพิธีกรในงานพิธีการ" ให้กับนายกเทศมนตรี เทศมนตรีและหัวหน้างานสันติบาตเทศบาล 8 จังหวัดภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมสวนนงนุช เมืองพัทยา ชลบุรี
..................................................................................................
"การสร้างแรงจูงใจ การทำให้จิตใจเข้มแข็ง และการสร้างความสำเร็จให้กับชีวิต" ให้กับ "โครงการคืนคนดีให้กับสังคม" ณ ห้องประชุมเรือนจำ
..................................................................................................
- วันที่ 9 สิงหาคม 2553 บรรยายเรื่อง "เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ให้กับข้าราชการเรือนจำกลางชลบุรี ณ ห้องประชุมเรือนจำ
..................................................................................................
- วันที่ 3 สิงหาคม 2553 บรรยายเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน การพูดเพื่อความสำเร็จ" ให้กับข้าราชการเรือนจำกลางชลบุรี ณ ห้องประชุมเรือนจำ
..................................................................................................
- วันที่ 25 กรกฎาคม 2553 บรรยายเรื่อง "คุณธรรมและจริยธรรมกับการอยู่ร่วมกันในสถาบัน" และ "นักเรียนกับภาวะผู้นำ" ให้กับนักเรียนมัธยมต้น-ปลาย โรงเรียนพุทธิรังษี จ.ฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมโรงเรียนพุทธิรังษี
..................................................................................................
- วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 บรรยายเรื่อง "ปัญหาสังคมไทยที่ส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงานของตำรวจ" ให้กับนักเรียนพลตำรวจที่สำเร็จปริญญาตรี จำนวน 380 คน ณ ห้องประชุมจุฑานนท์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 2 จ.ชลบุรี
..................................................................................................

- วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 เป็นประธานกรรมการประกวดกลอนสุภาพ ให้กับนักเรียนมัธยมปลาย ภาคตะวันออก ที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
..................................................................................................
- วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2553 เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดของตำรวจชุมชนสัมพันธ์" และ "ตำรวจที่ดีมีคุณภาพที่ประชาชนต้องการ" ให้กับตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ภาค 2 รวม 8 จังหวัด ณ ห้องประชุมจุฑานนท์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 2 จ.ชลบุรี.
.................................................................................................
- วันที่ 22 พฤษภาคม 2553 เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพูดเพื่อความสำเร็จเพื่อก้าวไปสู่ผู้นำกับการบริหารด้วยระบบศรัทธาและจรรยาบรรณ" ให้กับหัวหน้างานเทศบาล, อบต., กำนันและผู้ใหญ่บ้าน อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ทีห้องประชุมอำเภอเกาะสีชัง
..................................................................................................
- วันที่ 3,6 พฤษภาคม 2553 ได้รับเชิญจาก ผอ.กกต.ชลบุรี "ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบบประชาธิปไตย ที่ 2" เป็นประธานกรรมการตัดสินประกวดสุนทรพจน์หัวข้อ "เยาวชนจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน" ให้กับนักเรียนมัธยมปลาย 17 จังหวัด (ศรก.2) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ กตต.ชลบุรี
..................................................................................................
- วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 บรรยายเรื่อง "เทคนิคการเรียน และเทคนิคการสั่งงาน" ให้กับนิสิตวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 4 ที่ QS1 ห้อง 201
..................................................................................................

- วันที่ 30 เมษายน 2553 บรรยายเรื่อง "การพูดเพื่อความสำเร็จ และการพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด" ให้กับนิสิตวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ภาพพิเศษ ที่ QS1 ห้อง 106
..................................................................................................
- วันที่ 27 เมษายน 2553 ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง " การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพูดได้-พูดเป็น" ให้กับนิสิตวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 4 ที่ QS1 ห้อง 206
..................................................................................................
- วันที่ 21 มีนาคม 2553 เสวนาสถานศึกษา 3 ดี คือ
1. สังคมไทยกับการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
2. ประชาธิปไตยกับการสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่
3. การสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดในสังคมไทย
รศ.บุญร่วม ทิพพศรี เสวนาร่วมกับ ดร.เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักศาลรัฐธรรมนูญและดร.ชาติชาย สุทธิกลม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ โดยมี อ.อนุรัตน์ อนันทนากร เป็นผู้ดำเนินรายการ ให้กับนิสิตคณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ม.บูรพา ณ ห้องประชุมธำรงบัวศรี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยบูรพา
..................................................................................................
- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 บรรยายเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน, เทคนิคการสั่งงาน และเทคนิคการสอนงาน" ให้กับนิสิตเอกเทคโนโลยีฯ คณะศึกษาศาสตร์ ที่ตึก Qs1 ห้อง 206
..................................................................................................