- วันที่ 19-20 สิงหาคม 2554 ได้รับเชิญจากฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.สมุทรปราการ บรรยายเรื่อง "การท่องเที่ยวกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี, การบริหาร-การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, มัคคุเทศก์...เพื่อนผู้นำทางที่ดี" ให้กับบุคลากรการท่องเที่ยวเมืองโบราณ, ฟาร์มจระเข้, พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ, มูลนิธิธรรมกตัญญู ฯลฯ ณ ห้องประชุมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ 
..................................................................................................
- วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2554 ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินประกวดการเขียน"เรื่องเล่าชาว HSC" ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ... ..................................................................................................
- วันที่ 4-5 เมษายน 2554 บรรยายเรื่อง "การคิดในทางบวก, การสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง ฯ" ให้กับ "โครงการคืนคนดีสู่สังคม" ณ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดชลบุรี 
..................................................................................................
- วันที่ 23-24 มีนาคม 2554 บรรยายเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน, การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์, ตำรวจที่ดีที่ประชาชนรัก ฯ" ให้กับตำรวจชุมชนสัมพันธ์จาก 8 จังหวัดภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมโรงเรียนตำรวจภูธรภาค 2 จังหวัดชลบุรี 
..................................................................................................
- วันที่ 4 มกราคม 2554 บรรยายเรื่อง "เทคโนโลยีทางการศึกษา, การฝึกอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม, เทคนิคการบรรยายการถ่ายทอด, บทบาทและหน้าที่วิทยากร และการพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด" ให้กับนิสิตปีที่ 3-4 จำนวน 420 คน ณ ตึก QS1 ห้อง 201, 305, 505 
..................................................................................................