- วันที่ 31 สิงหาคม 2555 บรรยายเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการสื่อสารต่อสาธารณชน" โดยแพทยสภา แห่งประเทศไทยเป็นผู้เชิญบรรยายให้กับแพทย์ และพยาบาลทั่วประเทศไทย ณ. ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
..................................................................................................
- วันที่ 29 กันยายน 2555 บรรยายเรื่อง "เทคนิคการสอนงาน และเทคนิคการสั่งงาน" ให้กับนิสิตวิชาเอกเทคโนโลยี บัญชี วิศวกร ณ ตึก QS1 ห้อง 301
..................................................................................................
- วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 บรรยายเรื่อง "การพูดเพื่อความสำเร็จ และการพูดให้ได้ดังใจคิด เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำ" ให้กับนิสิตวิชาเทคโนโลยี วิศวกร และโลจิสติกส์ ณ ตึก QS1 ห้อง 201
..................................................................................................
- วันที่ 1 มิถุนายน 2555 บรรยายเรื่อง "เทคนิคการสอนของครู เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" ให้กับคณาจารย์วทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ จ.ชลบุรี ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
..................................................................................................
- วันที่ 26 มีนาคม 2555 บรรยายเรื่อง "เทคนิคการสื่อสาร และความเป็นเลิศในการให้บริการ เพื่อกลุ่มประชาคมอาเซียน" ให้กับคณาจารย์ และพนักงาน ร.ร.สาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม ร.ร.สาธิตพิบูลบำเพ็ญ
..................................................................................................
- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นวิทยากร หัวข้อ "ผู้นำ...สร้างได้" ให้กับนิสิตเอกจิตวิทยา ณ ห้อง 600 ตึก ศ.กรนเสรี มาลยาภรณ์ คณะมนุษย-สังคม ม.บูรพา
..................................................................................................
- วันที่ 25-26 มกราคม 2555 เป็นวิทยากร หัวข้อ "การสร้างจิตสาธารณะ,การสร้างวินัยในตนเอง,การแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน,การจัดการกิจกรรมเพื่อให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วม"ให้กับนายตำรวจชุมชนสัมพันธ์ใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 ชลบุรี ..................................................................................................