- ศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2556 ได้รับเชิญเป็นวิทยากร "การวิภากย์ตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แบบบูรณาการพหุปัญญา ตามแนวคิดปรัชญาตะวันออก ที่อาคารมหิตลาธิเบศร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บรูพา
..................................................................................................
- วันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 เป็นกรรมการตัดสิน "การประกวดการเขียนเรื่องเล่า" หัวข้อองค์การที่น่าไว้วางใจ (High Reliability Organization) ของบุคลากรคณะแพทย์ศาสตร์ และบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์
..................................................................................................
- วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556 เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง "สาธรณสุขกับผู้นำการเปลี่ยนแปลง, ศิลปะการพูดและการพูดเพื่อความสำเร็จ,การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคมการสร้างแรงจูงใจ การสร้างความสำเร็จให้กับชีวิต และการคิดในทางบวก" ให้กับคณาจารย์ นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์จำนาน 220 คน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ห้องประชุม 117 อาคารมหิตลาธิเบศร
..................................................................................................
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "1. เทคนิคการเขียนเรื่องเล่า 2. เทคนิคการเขียนบทความที่ดี 3. การเขียนผลงานทางวิชาการ" ให้กับแพทย์ ทันตแพทย์ บุคลากรคณะแพทย์ศาสตร์ และบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา , คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
..................................................................................................
- วันที่ 25 มกราคม 2556 เป็นผู้ร่วมอภิปรายในการสัมมนา หัวข้อ " 1. ปัญหาแม่วัยรุ่น - จิตสำนึกชายนั้นสำคัญไฉน 2. จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว" ให้กับนิสิตปริญญาเอก 8 คน ที่ห้องประชุมอาคารมหิตลาธิเบศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา
..................................................................................................
- วันที่ 9 มกราคม 2556 เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "เทคนิคการสื่อสารในยุคไอที" ให้กับนิสิตวิชาเอกไอที , คอมพิวเตอร์ ที่อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา
..................................................................................................