- 29 พฤษภาคม 2558 เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตวิชาเอกไทยศึกษา (นิสิตประเทศจีน) เรื่อง "ทรรศนะนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่มีต่อการแสดงโชว์ของสาวประเภทสองเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี" ที่ห้องประชุมคณะมนุษย์-สังคม มหาวิทยาลัยบูรพา
.................................................................................................. 
- พฤษภาคม 2557-58 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ และเป็นกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ นิสิตวิชาเอกไทยศีกษา เรื่อง "อิทธิพลวรรณกรรมคำสอนช่วงสุนทรภู่ ที่ส่งผลต่อสังคมไทย" ที่ห้องประชุม คณะมนุษย์-สังคม มหาวิทยาลัยบูรพา
.................................................................................................. 
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เป็นวิทยากรโครงการคืนคนดีสู่สังคมเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาศให้กับนักโทษชายเรือนจำจ.ชลบุรี
..................................................................................................
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เป็นวิทยากรให้ครูอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ อ.แกลง จ.ระยอง วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
..................................................................................................
- อังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ "สาขาไทยศึกษา" หัวข้อ "วรรณกรรมคำสอนสุนทรภู่ ที่ส่งผลต่อวิธีชีวิตในสังคมไทย" ที่ห้องประชุม Q.S. 209
..................................................................................................
- พฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เป็นวิทยากรบรรยายโครงการ "คืนคนดีสู่สังคม" หัวข้อ "การสร้างแรงจูงใจ, การสร้างความเชื่อถือมั่นให้กับตนเอง และการคิดในทางบวก" ให้กับ นช. เรือนจำจังหวัดชลบุรี ที่ห้องประชุมของเรือนจำ
..................................................................................................