-วันที่ 23  ก.ค. 2558 เป็นวิทยากร ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพปรัชญารักกับปัญหาแม่วัยรุ่น" ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
..................................................................................................
-ปีการศึกษา 2558 ได้รับเชิญเป็นผู้เชียวชาญ ประเมินดัชนีความสอดคล้อง (IOC) นิสิตประริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการปัองกันความเสี่ยงในการมีเพศสัมพันของวัยรุ่นชายกับเพือนหญิง"
..................................................................................................