(New !) วันที่ 21 มค. 59 เป็นวิทยากรเสวนาร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและรองผู้ว่าฯ เรื่องทิศทางการจัดการศึกษาภาคบังคับ จ.ระยอง เขต 2 ในอาเซียนให้กับผู้บริหารโรงเรียน 88 โรง และผู้สังเกตุการณ์เป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมสตาร์จังหวัดระยอง
..................................................................................................
- (New !)วันที่14 มค. 59 เป็นวิทยากร เรืองการพัฒนาจิต เพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน ให้กัลบนิสิต ปวส. โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

..................................................................................................