- วันที่ 24 ส.ค. 2550 บรรยายเรื่อง "ทำงานอย่างไรจึงจะมีความสุข" ให้กับพนักงานบริษัท ซี ที เอส ที่โรงแรมซิลเวอร์ บีช สวนสน จ.ระยอง
.................................................................................................
- วันที่ 22 ส.ค. 2550 บรรยายเรื่อง "ศิลปะการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์" ให้กับพนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง ที่โรงแรมนวแทรเวล ลอร์ด อ.เมือง จ.จันทบุรี
...................................................................................................
- วันที่ 11 ส.ค. 2550 บรรยายเรื่อง "ผู้บริหารมืออาชีพ" ให้กับนิสิตปริญญาโท วิชาเอการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการนครสวรรค์ ที่โรงเรียนนวมินทร์ มัชฌิม จ.นครสวรรค์
..................................................................................................
- วันที่ 3 ส.ค. 2550 บรรยายเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มคุณค่าในการให้บริการ" ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี ที่วิทยาลัยพยาบาลฯ จ.ชลบุรี
..................................................................................................