-วันที่ 27 กันยายน 2552 บรรยายเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพกับเทคนิกการฝึกอบรม,การพูดได้ - พูดเป็น" ให้กับนิสิตเอกเทคโนโลยีฯ คณะศึกษาศาสตร์ ที่ตึก Qs1 ห้อง 101
..................................................................................................

- วันที่ 26 กันยายน 2552 บรรยายเรื่อง "เทคนิคการฝึกอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม" ให้กับนิสิตเอกเทคโนโลยีฯ คณะศึกษาศาสตร์ ที่ตึก Qs1 ห้อง 101
..................................................................................................
- วันที่ 2 กันยายน 2552 บรรยายเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน,การพูดเพื่อความสำเร็จ" ให้กับอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ที่อาคาร 10 ปี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
..................................................................................................
- วันที่ 17 สิงหาคม 2552 เป็นวิทยากรและกรรมการตัดสิน "การแข่งขันการเขียนกลอนสด" ให้กับนิสิต-นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาภาคตะวันออก ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
..................................................................................................
- วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เป็นวิทยากรและกรรมการตัดสิน "การแข่งขันการเขียนกลอนสด" ให้กับนักเรียนมัธยมภาคตะวันออก ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
..................................................................................................
- วันที่ 16 พฤษภาคม 2552 บรรยายเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพ/เทคนิคการพูดฝึกอบรม" ให้กับนิสิตปีที่ 4 วิชาเอกคอมพิวเตอร์, ไอที และเทคโนโลยี ณ ตึก QS1 ห้อง 201 มหาวิทยาลัยบูรพา
..................................................................................................

- บรรยายเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพ/เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรม" ให้กับนิสิตปีที่ 4 วิชาเอกเทคโนโลยี ณ ตึก QS1 ห้อง 305 มหาวิทยาลัยบูรพา
..................................................................................................
- วันที่ 9 พฤษภาคม 2552 บรรยายเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพ/เทคนิคการพูดฝึกอบรม" ให้กับนิสิตปีที่ 4 วิชาเอกคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยี ณ ตึก KB ห้อง 408 มหาวิทยาลัยบูรพา
..................................................................................................
"การพัฒนาบุคลิกภาพ/เทคนิคการพูดฝึกอบรม" ให้กับนิสิตปีที่ 4 วิชาเอกไอที ณ ตึก QS1 ห้อง 406 มหาวิทยาลัยบูรพา
..................................................................................................
- วันที่ 14-15 มีนาคม 2552 บรรยายเรื่อง "การเขียนหนังสือราชการงานสารบรรณ และการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์" ให้กับนิสิตปีที่ 4 วิชาเอกเทคโนโลยี คณะการศึกษาศาสตร์ ณ ตึก QS1 ห้อง 201 มหาวิทยาลัยบูรพา
..................................................................................................
- วันที่ 10 มีนาคม 2552 บรรยายเรื่อง "การพัฒนาบุคลิกเพื่อความเป็นเลิศในอาชีพ และการพูดสำหรับนักรัฐศาสตร์" ในการสัมนานิสิตปีที่ 4 สาขารัฐประสาศนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิสิตศาสตร์ ณ ห้องพรหมโยธี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
..................................................................................................
-วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 บรรยายเรื่อง "การสอนงานและการสั่งงาน" ให้กับนิสิตวิชาเอกเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ ณ ตึก QS1 ห้อง 101 คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา
..................................................................................................
- วันที่ 5-11 มกราคม 2552 บรรยายเรื่อง "การบริหารโครงการฝึกอบรม, เทคนิคการฝึกอบรม, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การพูดให้ได้ดังใจคิด, การพูดเพื่อความสำเร็จเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำ, เทคนิคการบรรยาย-การถ่ายทอด" ให้กับนิสิตปีที่ 3-4 วิชาเอกโลกิสติคส์ วิชาเอกเทคโนโลยี จำนวน 8 กลุ่ม รวม 600 คน ณ ตึก KB 503-504 และ Q1 106 มหาวิทยาลัยบูรพา
..................................................................................................