ประวัติการรับราชการ
- 15 พฤศจิกายน 2516 อาจารย์โท มศว.บางแสน
- 1 ตุลาคม 2517 อาจารย์ประจำโท มศว.บางแสน
- 20 มกราคม 2522 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ มศว.บางแสน
- 15 กันยายน 2525 รองศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ มศว.บางแสน

ตำแหน่งบริหาร
- พ.ศ. 2522-2525 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
- พ.ศ. 2527-2531 หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มศว.บางแสน
- พ.ศ. 2531-2533 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมการนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ มศว.บางแสน
- ม.ค. 2542-ม.ค. 2546 หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา

ตำแหน่งงานวิชาการ
- พ.ศ. 2522-ปัจจุบัน เป็นผู้อ่านผลงานทางวิชาการ (Reader) เพื่อพิจารณาผลงานที่อาจารย์ เสนอเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งระดับ ผศ. และ รศ. สาขาภาษาไทย, ภาษาตะวันออก, ศาสนา และปรัชญา ของ ม.บูรพา และมหาวิทยาลัยต่างๆ
- พ.ศ. 2542-2546 เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศาสนา และปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา
- พ.ศ. 2517-2541 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ประธานและกรรมการ เนื่องในงานพระราชพิธี พิธีการ พิธีสงฆ์ ที่จัดขึ้นใน มศว. บางแสน และม.บูรพา เป็นประจำทุกปี
- พ.ศ. 2531-2545 ได้รับแต่งตั้งให้เป็น กรรมการออกข้อสอบภาษาไทยทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกผู้จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่ มศว.บางแสน และ ม.บูรพา
ตำแหน่งงานวิชาการ
- พ.ศ. 2531 ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้ออกข้อสอบวิชาภาษาไทยทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือก ผู้จะเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ ระดับ 3-4 ที่ มศว.บางแสน และได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกข้อสอบวิชาภาษาไทย เพื่อคัดเลือกนักเรียนแพทย์ชนบท
- พ.ศ. 2534-2537 เป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชาจริยธรรมวิชาชีพ ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย ม.บูรพา (สอนร่วมกับ ผศ.ดร.อารมณ์ เพชรชื่น)
- พ.ศ. 2533-2540 เป็นกรรมการตัดสิน การโต้วาที และการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในงานวันวิทยาศาสตร์ ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา
- พ.ศ. 2533-2541 เป็นกรรมการตัดสิน การประกวดบทความ. เรียงความ และการโต้วาที เนื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันอนามัยโลก, วันโรคเอดส์โลก ฯลฯ ให้กับศูนย์บริการทางการแพทย์ ม.บูรพา

การฝึกอบรม / ดูงานต่างประเทศ
1. จัดการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ที่ THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND และ GRIFFITH UNIVERSITY ระหว่างวันที่ 24-28 ต.ค. 2544 ประเทศออสเตรเลีย
2. ทัศนศึกษา เพื่อหาประสบการณ์ในการเรียนการสอนภาษาไทยเชิงสันทนาการ ที่ประเทศอิตาลี, ออสเตรีย, สวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส และอังกฤษ ระหว่างวันที่ 11-21 เม.ย. 2544
3. ศึกษาดูงาน และสอบคัดเลือกบัณฑิต ป.ตรี สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อศึกษาต่อ ป.โท สาขาวิชาภาษาไทยที่ ม.บูรพา ระหว่างวันที่ 4-9 เม.ย. 2545 ที่ ม.คุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ร่วมคณะกับ ศ.สุชาติ อุปถัมภ์ อธิการบดี)
4. เสนอผลงานวิจัย และการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย สำหรับชาวต่างชาติ ระหว่างวันที่ 1-12 พ.ย. 2544 ที่ NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
5. ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนภาษาไทย และภาษาเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม 2545 ที่ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ร่วมคณะ กับ ศ.สุชาติ อุปถัมภ์ อธิการบดี)

ภาระงานอื่นๆ ในคณะมนุษยศาสตร์ มศว.บางแสน และในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา
- พ.ศ. 2522-2524 เป็นบรรณาธิการ วารสารวิชาการประจำคณะมนุษยศาสตร์
- พ.ศ. 2528-2531 เป็นหัวหน้าโครงการอบรมการพูดในที่ชุมนุม ภาคฤดูร้อน ที่ มศว.บางแสน และเป็นหัวหน้าโครงการอบรมภาษาญี่ปุ่น ภาคฤดูร้อน ที่ มศว.บางแสน
- พ.ศ. 2531-2533 เป็นตัวแทนของภาควิชาภาษาไทย ไปร่วมประชุมกับอาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้ง 8 วิทยาเขต ที่ มศว.ประสานมิตร เพื่อจัดทำหลักสูตรวิชาภาษาไทยขั้นพื้นฐาน
- พ.ศ. 2535-2542 เป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ เช่น ตัดสินบทกลอน, การโต้วาที ฯลฯ และเป็นหัวหน้าโครงการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในงาน "มนุษย์-สังคม"
- พ.ศ. 2542-2543 เป็นประธานกรรมการ เขียนคำประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ข้าราชการดีเด่นฯ เนื่องในงาน 8 กรกฎ และเป็นประธานเขียนคำถวายราชสดุดี เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี และ 5 ธันวามหาราช
- พ.ศ. 2542-2546 เป็นประธานเขียนร่างพระราโชวาท. คำกราบบังคมทูล และคำประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร